Voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website 2aandelen.nl verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Online Wave is de Belgische eigenaar en beheerder van deze website.

Email: info at 2aandelen.nl

Ondernemingsnummer: 0888.631.351

Horendonk 317 – 2910 Essen

Telefoon: tweemaal nul of + gevolgd door 32 | 491.184.336.

Online Wave (de uitgever) promoot verantwoordelijk beleggen. Gebruik maar een klein deel van uw spaargeld, geld dat u dus kan missen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De vermelde rendementen hebben betrekking op historische resultaten en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging fluctueren, zodat de aandelen van een belegger bij verkoop of aflossing meer of minder waard kunnen zijn dan de oorspronkelijke kostprijs. Het huidige rendement kan groter of kleiner zijn dan het vermelde rendement. Deze website wordt enkel ter informatie aangeboden en niet met het oog op het uitvoeren van transacties. Het betreft slechts de persoonlijke mening van de uitgever en dit is geen beleggingsadvies. Deze gids kan niet beschouwd worden als aansporing tot de verkoop of een aanbeveling tot de aankoop van welk financieel instrument dan ook. De uitgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of verlies door het gebruik van de informatie van deze website. De verantwoordelijke uitgever kan ten alle tijden in het bezit zijn van de besproken financiële producten zonder voorafgaande mededeling.
Algemeen:
Ondanks het feit dat de opgenomen informatie uit betrouwbare bronnen afkomstig is, kan de uitgever de juistheid van de opgenomen informatie in geen enkel geval garanderen, noch zich er voor verantwoordelijk stellen. Hoewel Online Wave er alles voor doet om de juistheid en getrouwheid van de informatie na te kijken wijst ze elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en de juistheid van de geleverde informatie. De gebruiker erkent derhalve dat hij de gegevens en de informatie die hem worden aangeboden op eigen risico gebruikt. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, doorgestuurd of doorverkocht aan anderen zonder toestemming van de schrijver. Tegen overtreders zullen altijd juridische stappen worden ondernomen. Op alle inhoud en overeenkomsten van Online Wave is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onze voorwaarden zonder uitzondering. Copyright 2019

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan hun eigenaars of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Online Wave levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Online Wave kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Online Wave kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Online Wave verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.